Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden activiteiten De Muzikantine

De algemene voorwaarden in dit document zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Stichting De Muzikantine afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of activiteit is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door aanmelding voor deelname geef je automatisch aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Muzikantine en/of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops, trainingen of elke andere activiteit (mede-) georganiseerd door De Muzikantine

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop of training dan wel deelname aan een activiteit komt tot stand door het aanmelden bij een van de projectmedewerkers van De Muzikantine door de deelnemer, of anders indien zo is vermeld in de aankondiging van de activiteit door De Muzikantine.
 

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops, trainingen en andere activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 De Muzikantine behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per activiteit zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Indien een activiteit het maximaal aantal deelnemers heeft bereik, is opgave niet meer mogelijk. Voor zover mogelijk wordt het bereiken van het maximaal aantal deelnemers bij een activiteit, vermeld door De Muzikantine op haar website.

2.5 Indien een activiteit het maximum aantal deelnemers heeft bereikt, kan men zich op een wachtlijst laten plaatsen. Dit wordt in overleg met de projectmedewerker van De Muzikantine bepaald. Indien een plek vrij komt, wordt de wachtlijst in volgorde van aanmelding benaderd. Afhankelijk van het tijdsbestek waarin de plek is vrijgekomen, en de activiteit plaats komt, kan de projectmedewerker bij het uitblijven van een reactie de volgende potentiele deelnemer op de wachtlijst benaderen.

2.6 Door de inschrijving verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement van Stichting De Muzikantine. Beide zijn te vinden op de homepagina van de website www.muzikantine.org, of desgewenst op te vragen bij de secretaris van de stichting.
 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren, en wordt na ontvangst bevestigd door de projectmedewerker van De Muzikantine.

3.2 Afmelding voor een workshop: Bij afmelding tot 20 dagen voor aanvang ontvangt de deelnemer het volledige bedrag retour, minus eventuele administratiekosten. Bij annulering tussen 20 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

3.3 Bij het niet verschijnen tijdens de activiteit zonder geldige en tijdige afmelding, heeft de deelnemer géén recht op retour van deelname geld. De kosten worden 100% in rekening gebracht.

3.4 Bij verhindering is het mogelijk de deelname over te dragen, tenzij de projectmedewerker van De Muzikantine anders bepaalt. Overdracht van deelname is alleen mogelijk met goedkeuring van de projectmedewerker van De Muzikantine, waarbij de gevraagde gegevens van de nieuwe deelnemer minimaal 7 dagen voor aanvang moeten worden doorgegeven per e-mail.
 

4. Annulering of verplaatsing van activiteit door De Muzikantine

4.1 Stichting De Muzikantine is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. De deelnemer krijg hiervan uiterlijk 5 dagen voor de eigenlijke aanvangstdatum bericht per e-mail.

4.2 Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit behoudt De Muzikantine het recht om de datum van de desbetreffende activiteit te wijzigen. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. De deelnemer is in dit geval gerechtigd om binnen 5 dagen na verzending van deze e-mail de deelname te annuleren.

4.3 Bij ziekte van de docent, begeleider of andere medewerker wiens aanwezigheid van belang is voor de doorgang van de activiteit, is De Muziantine gerechtigd de activiteit te annuleren. In dit geval wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

4.4 Bij onvoorziene omstandigheden omtrent de locatie of materialen die essentieel zijn voor de doorgang van de activiteit, is De Muziantine gerechtigd de activiteit te annuleren. In dit geval wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
 

5: Betaling

5.1 De deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur van Stichting De Muzikantine, welke moet zijn voldaan vóór aanvang van de activiteit.

5.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met De Muzikantine.

5.3 Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn en vóór aanvang van de activiteit, vervalt het recht op deelname van de deelnemer.
 

6: Klachten

6.1 Mochten er onverhoopt klachten zijn ontstaan naar aanleiding van de deelname aan een activiteit, dan kan de deelnemer contact opnemen met de betreffende projectmedewerker. De Muzikantine doet in dat geval haar uiterste best om, met de deelnemer, tot een oplossing te komen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

7: Aansprakelijkheid

7.1 Stichting De Muzikantine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens activiteiten kunnen deelnemers mogelijk gebruik maken van eigen materialen. Hierover wordt vooraf gecommuniceerd dat dit op basis van eigen risico gebeurd. Stichting De Muzikantine is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

7.3 De deelnemer is op de hoogte van het feit dat tijdens activiteiten van De Muzikantine geluid en (flits)licht kan worden ingezet. Het bijwonen van de activiteit geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Stichting De Muzikantine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door deelname aan de activiteit. Stichting De Muzikantine adviseert deelnemers nadrukkelijk om zorg te dragen voor gehoorbescherming, bij activiteiten waar logischerwijs mag worden verwacht dat een hoog geluidsniveau wordt geproduceerd.

8: Geheimhouding

8.1 Workshopmaterialen zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.

8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 Stichting De Muzikantine behoudt zich altijd het recht om workshops, trainingen en alle andere activiteiten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. Dit geldt ook voor cateringkosten en alle overige kosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de deelnemersinformatie.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, behoudt De Muzikantine het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen van de locatie, en te weigeren voor eventuele volgende activiteiten. De deelnemer heeft hierbij geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.